Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici,
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, Mestské centrum kultúry Malacky

v y h l a s u j ú

  12. ročník súťaže

K N I H A   Z Á H O R I A  2019 – 2020

 

Aké knihy môžu byť prihlásené

  • knihy, ktoré vyšli v rokoch 2019 – 2020 a sú úzko späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora, textovej alebo obrazovej časti,
  • sú z oblasti beletrie, odborno-populárnej, vedeckej alebo detskej literatúry,
  • majú pridelené medzinárodné číslo ISBN.

Kto môže prihlásiť knihu

  • čitateľská verejnosť, sám autor, inštitúcie, vydavateľstvá, kníhkupci, distribútori, obecné a mestské úrady

Ako a do kedy prihlásiť

Jeden výtlačok prihlasovaného titulu je potrebné doručiť do Záhorskej knižnice do 31. januára 2021.

Kto nominuje z prihlásených kníh finalistov        

Zo všetkých prihlásených kníh vyberie porota zložená zo zástupcov organizátorov 25 kníh, ktoré nominuje do hlasovania verejnosti. Pri výbere nominovaných kníh zohľadňuje najmä hľadiská:

□ obsahová úroveň,

□ vizuálna úroveň (obrazové a grafické spracovanie),

□ spätosť s regiónom Záhoria,

□ prínos pre región Záhoria.

Kde nájdete nominované knihy

Nominované knihy budú predstavené na webovej stránke venovanej Knihe Záhoria.                                           

Kto rozhodne o výsledkoch

O Knihe Záhoria 2019 – 2020 rozhodne verejnosť internetovým hlasovaním. Hlasuje sa výberom jednej z nominovaných kníh do 30. apríla 2021.

Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát a udeliť nominovaným knihám 1 hlas.

Vyhlásenie výsledkov

Súťaž bude vyhodnotená v mesiacoch máj až jún 2021.

ATIS