Informácie k ochrane osobných údajov v súťaži KNIHA ZÁHORIA 2019 - 2020

Účastník zapojením sa do hlasovania v súťaži Kniha Záhoria, ktorú organizuje Záhorská knižnica, Vajanského 28, Senica v období od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021, dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, uvedených na hlasovacom lístku pre potreby tejto súťaže. Súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla Usporiadateľa.

 

Organizátor súťaže, ktorému sa poskytujú osobné údaje:

Záhorská knižnica v Senici

Kontakt na organizátora súťaže:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:       

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel spracovania:

spracúvanie osobných údajov vyplývajúcich z hlasovania v súťaži s cieľom zabezpečiť dodržanie princípu hlasujúci môže odovzdať 1 hlas

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

usporiadateľ súťaže

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

nebude

Doba uchovávania osobných údajov:

do 31. 05. 2021

 

Tento súhlas platí do 31. 05. 2021. Pokiaľ je súťažiaci dieťa, má účastník menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.  

Organizátor súťaže po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor súťaže zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Organizátor súťaže vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva účastníka súťaže:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Organizátora súťaže. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
  • účastník má právo požadovať od Organizátora súťaže prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu,
  • účastník má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

ATIS